Nieuws

Start aanbesteding project Dijkversterking Rijnkade

De gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel starten met de aanbesteding van het project Dijkversterking Rijnkade. De Rijnkade moet over een lengte van 1200 meter versterkt worden. De zoektocht naar een geschikte aannemer gebeurt samen met de gemeente, omdat de dijkversterking gecombineerd wordt met de inrichting van de openbare ruimte en het vergroten van de relatie tussen kade en stad.

Buitendijks balkon voor Limburgs kloosterdorp Steyl

Een waterkering die ‘uit zichzelf’ omhoogkomt en daarmee de omgeving beschermt tegen bijna 3 meter hoog Maaswater. Met dit knappe staaltje Nederlands ingenieurswerk wil Waterschap Limburg de Maashoek in het Limburgse kloosterdorp Steyl hoogwaterveilig maken voor de toekomst. Dit unieke type waterkering is nog niet eerder gebouwd. Na een intensieve aanbesteding heeft het waterschap nu een contract met Dijkzone Alliantie: een bouwcombinatie van Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer, in samenwerking met Vlotterkering BV. Zij gaan de uitdaging aan en werken hun ontwerp voor deze kering verder uit. Wil je meer weten? Kijk dan hier.

Tussenstand vanuit De Innovatieversneller

Heb je afgelopen Dijkwerkersdag de dossierhouders van De Innovatieversneller gemist op de Kennis- en innovatiemarkt? Kijk dan de film terug die begin dit jaar is gemaakt. Hierin vertellen de dossierhouders over de stand van zaken met betrekking tot De Innovatieversneller. De Innovatieversneller is er om de toepassing van slimme en innovatieve oplossingen te stimuleren en te versnellen. Via de Wiki wordt kennis gedeeld en geborgd. Op de website lees je wat het team van De Innovatieversneller voor je kan betekenen.

Verlenging Adviesteam Dijkontwerp

Het Adviesteam Dijkontwerp is in 2019 opgericht om projecten en het HWBP te ondersteunen bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en nieuwe kennis in het dijkontwerp. De oorspronkelijke opdracht van het Adviesteam Dijkontwerp liep tot 1 oktober 2022. Eind maart is besloten om de opdracht met vier jaar te verlengen: tot 2026. Heb je vragen? Ga naar de website voor meer informatie over het Adviesteam Dijkontwerp. 

Duurzame versterking Groningse Lauwersmeerdijk

Waterschap Noorderzijlvest start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat. Dat gebeurt duurzaam. Met de inzet van elektrische machines wil het waterschap de uitstoot van CO2 met 95% beperken. Daarnaast zet het waterschap in op het stimuleren van biodiversiteit. Bovendien is de dijk circulair ontworpen. Dat betekent dat bijna 100% van het asfalt en de klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt wordt in de nieuwe dijk. Het gaat om 9 kilometer zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder.

Dijkteam Zwolle vindt stabiliteit en financiële voorspelbaarheid

Voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken-Zwolle zocht Waterschap Drents Overijsselse Delta naar stabiliteit en financiële voorspelbaarheid. Dat werd gevonden in een alliantie met Dura Vermeer-Ploegam, ondersteund door TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Directielid David van Raalten is enthousiast: “De bereidheid én het vermogen om open en transparant samen te werken is een grote verdienste van zowel het waterschap als van de alliantie. Door vanaf het begin de krachten te bundelen weten we zowel technische als financiële risico’s beter in de hand te houden en maatschappelijke kosten te besparen.” Bekijk hiernaast de video over de samenwerking binnen Dijkteam Zwolle.

Voortgang HWBP

Op 22 april kwamen bestuurders en bijna 80 collega’s uit de alliantie digitaal bijeen voor een energieke kick-off bijeenkomst over de opmaat naar een realistisch en betrouwbaar HWBP. De waterschappen en de rijkspartners hebben de handen ineengeslagen om dit tot een succes te maken. De afgelopen jaren heeft het HWBP te maken gekregen met vertragingen in projecten. Eind 2021 zijn er binnen de HWBP-alliantie aanbevelingen gedaan die richting geven aan een meer realistisch en betrouwbaar programma. Begin januari zijn de aanbevelingen omgezet naar een concreet implementatieplan. In volgende magazines zal er informatie gedeeld worden over de voortgang en al behaalde resultaten.