Programmabrede informatie

Gezamenlijke hulpmiddelen voor individuele borging

Van amb­itie naar pra­­­ktijk

Projectteams worstelen met het vertalen van abstracte ambities en afspraken naar de praktijk. Toch werken we in de alliantie HWBP allemaal aan dezelfde doelen en kunnen we met gebundelde kennis en bevindingen meer meters maken. Welke aanpak en hulpmiddelen zijn er nu vanuit het programma?

Beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het borgen van duurzaamheid in dijkversterkings­projecten. En voor de ondersteuning daarvan dragen we als alliantie ook sámen verantwoordelijk­heid. Het vraagt een nauwe samenwerking tussen individuele waterbeheerders, de programma­directie, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Water, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstituten. Om de samenwerking op het gebied van duurzaamheid te structureren, heeft de programmadirectie op verzoek van het programmabestuur een programmatische aanpak opgesteld. De programmatische aanpak is een vertaling van landelijk beleid naar concrete, praktische ondersteuning voor dijkversterkingsprojecten. Hij richt zich op 5 hoofdactiviteiten:

  • monitoren en rapporteren;
  • het organiseren van kennisdeling en community building;
  • het verduurzamen van kaders en handreikingen;
  • begeleiden, toetsen en subsidieverlening;
  • kennis ontwikkelen en innoveren.

Omdat we in dit thema allemaal pionieren, ontdekken en uitwerken, blijft de programmatische aanpak in ontwikkeling. De eerste ondersteunende tools die nu beschikbaar zijn, zijn de duurzaamheidsroos (waar praten we over?) en de roadmap (hoe kunnen we het aanpakken?). De eerstvolgende stap wordt het delen van ervaringen met subsidiabiliteit. En om in de gaten te houden hoe het thema zich ontwikkelt en of de ondersteuning echt helpt, monitoren we jaarlijks.